เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก
- เข้าใจมาตราวัดสากล สามารถสร้างสรรค์วิธีวัด เครื่องมือวัด เพื่อหาปริมาณสมบัติของสิ่งต่างๆ และสามารถคาดคะเนสมบัติของสิ่งต่างๆ ไดเ
- เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร และเห็นความสัมพันธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการคิดโดยการอธิบายหรือถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

ผังมโนทัศน์คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปฏิทินการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำ Quarter 1 ปีการศึกษา 1/2558
สัปดาห์
สาระ/เนื้อหา
จำนวน
ชั่วโมงเรียน
1
จำนวนและการดำเนินการ
  - ทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาเดิมที่เรียนมา Quarter ที่ผ่านมา
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
2
2
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การบวก ลบ คูณ หาร เลขระคน
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
5
3-4
การวัด
 - วัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร
 - เปรียบเทียบความยาว
 - การคาดคะเน
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
5-6
การวัด
 - การชั่งน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม กรัม ขีด
 - คาดคะเน
 - เปรียบเทียบขนาดของวัตถุ
จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
7-8
การวัด
 - การตวงปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตร มิลลิลิตร
 - คาดคะเน
 จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
  - รู้ค่าของเลขประจำหลัก
  - รู้จักสัญลักษณ์แทนจำนวน () 
  - เปรียบเทียบค่าของจำนวน, เรียงลำดับจำนวน
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
9-10
การวัด
 - ค่าของเงินทั้งหมดทั้งเหรียญและธนบัตร
 - อ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด
 จำนวนและการดำเนินการ
  - การบวก ลบ คูณ หาร
  - การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหา
    ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
 - การสื่อสาร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
 - การแก้ปัญหา
10
11-12
 -ทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาใน Quarter
 - สรุปองค์ความรู้
8
รวมชั่วโมงเรียนทั้งหมด
55ตารางมาตรฐานตัวชี้วัด ตลอดทั้งปีการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตร
ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ                                                                                                          
1.1 .3/1
เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสน
 และศูนย์
1.1 .3/2
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์
1.2 .3/1
บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคน ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
1.2 .3/2
- วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
สาระที่ 2 การวัด
2.1 .3/1
- บอกความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว
2.1 .3/2
- บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด  เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสมและเปรียบเทียบน้ำหนัก
2.1 .3/3
- บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร  เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุในหน่วยเดียวกัน
2.1 .3/4
- บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที)  และอ่านเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
2.1 .3/5
- บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  น้ำหนัก  และเวลา
2.1 .3/6
- อ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด
2.2 .3/1
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา
2.2 .3/2
- อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
2.2 .3/3
- อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
สาระที่ 3 เรขาคณิต
3.1 .3/1
- บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
3.1 .3/2
- ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำหนดให้
3.1 .3/3
- เขียนชื่อจุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุม  และเขียนสัญลักษณ์
3.2 .3/1
- เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ในแบบต่างๆ
3.2 .3/2
- บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 .3/1
- บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ 50  และลดลงทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ ทีละ 25  ทีละ 50  และแบบรูปซ้ำ
4.1 .3/2
- บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
5.1 .3/1
- รวบรวมและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
5.1 .3/1
- อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
6.1 .3/1
- ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 .3/2
- ใช้ความรู้  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.1 .3/3
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 .3/4
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
6.1 .3/5
- เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
6.1 .3/6
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์