เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก
- เข้าใจมาตราวัดสากล สามารถสร้างสรรค์วิธีวัด เครื่องมือวัด เพื่อหาปริมาณสมบัติของสิ่งต่างๆ และสามารถคาดคะเนสมบัติของสิ่งต่างๆ ไดเ
- เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร และเห็นความสัมพันธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการคิดโดยการอธิบายหรือถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

week5
ไฟล์ PowerPoint

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น